ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו אחד מכיסויי הביטוח המשמעותיים ביותר בחיי אדם עובד. הוא נועד להבטיח למבוטח תשלום חודשי (חלופת שכר) במקרה שיאבד לתקופה ממושכת את כושר עבודתו, עקב מחלה או תאונה, בכל מקום ובכל זמן.

הפיצוי הנ"ל, בא להחליף את ההכנסה מעבודה כאמור ולכן הוא נקבע בהתאם.
ביטוח מפני אובדן כושר עבודה נכלל כחלק בלתי נפרד מרעיון הביטוח הפנסיוני וחשוב לרכוש אותו כחלק בלתי נפרד מכל תכנית פנסיונית שהיא.

מהותו של אובדן כושר העבודה הינה לבטח את יכולתו של המבוטח לעסוק בכל עיסוק המניב רווח ופרנסה, להגדרה זו חשיבות רבה, משום שהיא קובעת את הנסיבות שבהן יהיה המבוטח זכאי לתשלום.

לדוגמא, מנהל המגיע למשרדו בכל בוקר, אשר נפגע (לא עלינו) בתאונת דרכים והוגבל בתנועה, אינו מסוגל להמשיך לעבוד באופן בו עבד לפני התאונה, אך לעומת זאת, הוא עדיין מסוגל לנהל, כלומר, להתפרנס גם אם באופן חלקי.

לכן, חשובה ההגדרה על פיה יבוטח המבוטח בפוליסה במעמד רכישת הכיסוי:

  1. אובדן כושר עבודה מלא או חלקי
  2. הגדרת עיסוק ברורה
  3. התאמת גובה הפיצוי לשכר מוגדר אותו ניתן להוכיח

הפיצוי ישולם למבוטח לאחר תקופת המתנה נקובה לשם בחינת חומרת הפגיעה וזכאות המבוטח וימשיך להיות משולם כל עוד המבוטח נמצא תחת הגדרת "אי כושר עבודה", או עד יציאתו לפרישה.

מי קובע לי את אובדן כושר העבודה?

הרופא הקובע במרפאה התעסוקתית הינו הגורם המוסמך לקבוע את אי היכולת לעבוד והוא קובע זאת באחוזים (לא פחות מ25% לחלקי ולא יותר מ75% למלא)

מהי זכאותי לאחר שנקבע לי אובדן כושר עבודה?

לאחר שנקבע לי אי כושר עבודה (תהליך הגשת התביעה מתואר בהמשך) ועברתי את תקופת המתנה מיום האירוע כפי שנקבעה בפוליסה (30 עד 90 יום) אקבל את הפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה, בכפוף לתקופת האישור.

תהליך הגשת התביעה:

  1. מיד או תוך פרק זמן קצר מהתרחשות אירוע העלול להוות עילה לתביעת ביטוח יש להודיע לנו על כך.
  2. יש לאסוף את כל החומר הרפואי הקשור בפגיעה או במחלה הרלוונטית.
  3. יש למלא באמצעותנו טופס הגשת תביעה ובו תיאור כל המידע הדרוש לחברת הביטוח.
  4. יש להכין 12 תלושי שכר אחרונים (שכיר) או הכנסה עדכנית של שנה קודמת (עצמאי).
  5. צילום ת.ז עדכנית וכן אישור על קיום חשבון בנק פעיל, או העתק צ'ק לשם העברת התשלום מחברת הביטוח למבוטח.

הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה ונספחיו, הינו ההבטחה היחידה לשמירת רמת החיים של המבוטח ומשפחתו, לא רק במהלך חיי העבודה, אלא גם עת היציאה לפרישה.

הרבה מן השכירים המבוטחים והעמיתים בביטוחים הפנסיוניים במקום עבודתם, אינם מבוטחים על מלוא הכנסתם. חלק משמעותי משכרם המלא, אינו בא לידי ביטוי בכיסויי הביטוח או פנסיית הנכות ולכך יכולות להיות השלכות משמעותיות בקרות מקרה הביטוח. לכן יש לבדוק, לוודא ולהשלים את יתרת השכר הזו, גם באמצעות השלמת החסר באופן פרטי. יש אף הטבת מס מיוחדת לכך. לפרטים והצטרפות צרו איתנו קשר.