ביטוח למקרה מוות (חו"ח)

ביטוח למקרה מוות נועד להבטיח את יקיריו של המבוטח מקריסה כלכלית עקב מקרה הפטירה. סכום הביטוח בא לכסות על האובדן הכלכלי המידי הנגרם כאשר אחד ממפרנסי המשפחה והבית הנושאים בנטל, איננו עוד.

ביטוח מפני מקרה מוות, נכלל כחלק בלתי נפרד מרעיון הביטוח הפנסיוני וחשוב לרכוש אותו כחלק בלתי נפרד מכל תכנית ביטוח או חסכון פנסיוני כל שהיא.

מהותו של הביטוח למקרה פטירה הינה להבטיח את יכולתם של התלויים במבוטח להמשיך ולהתקיים גם בהיעדר מפרנס ולהבטיח את המשך קיומם ועתידם.

לדוגמא, אלמנה ויתומים אשר נותרו ללא האב / הבעל המפרנס אשר נשא בנטל כלכלת המשפחה, עקב מקרה פטירה לא עלינו, יתקשו לשקם ולשחזר את רווחת החיים שהייתה להם טרם האירוע המצער.

סכום ביטוח גדול הניתן למשפחה במקרה כזה, לרבות השימוש המושכל בו, יהיה חלופה כלכלית הולמת להמשך פרנסת המשפחה, מחייתה והבטחת עתידה ושלומה.

לכן, חשוב :

  1. סכום ביטוח חד פעמי למקרה פטירה מכל סיבה (ניתן להגדיל הכיסוי למוות מתאונה בלבד)
  2. כיסוי לקצבת שארים הניתן למשפחה כסכום חודשי לתקופה ארוכה.
 

הפיצוי ישולם למוטבי המבוטח לאחר מקרה הביטוח (מוות, כאמור…) מיד עם הוכחת הזכאות.

כמה ביטוח למקרה פטירה צריך לקנות?

סכום גדול מספיק השווה לסך ההכנסה של המבוטח במניין השנים העיקריות לנשיאה בנטל הכלכלי. למשל, אם צעירה אשר נושאת במטלות הבית וכן מניבה הכנסה בסך מסוים ולה משפחה צעירה וילדים קטנים, רצוי מאוד, לה ולבן זוגה, לרכוש סכום ביטוח אשר יספיק "לדחוף" את המשפחה קדימה לשנים ארוכות, עד בגרותם של הילדים והפחתת הנטל הרב אשר "נחת" על כתפי האב הצעיר בטרם עת.

מהי זכאות המוטבים לאחר שהתרחש מקרה ביטוח?

לאחר שהתרחש מקרה ביטוח (תהליך הגשת התביעה מתואר בהמשך) רשאים המוטבים מתוקף היותם הזכאים בכתב הפוליסה, לדרוש את סכום הביטוח הנקוב בפוליסה (כולל ערך הצמדה) באופן המתואר להלן :

  1. מיד או תוך פרק זמן קצר מהתרחשות האירוע העלול להוות עילה לתביעת ביטוח, יש להודיע לנו על כך.
  2. יש לאסוף את כל החומר הקשור בנסיבות האירוע / הפטירה.
  3. יש למלא באמצעותנו טופס הגשת תביעה ובו תיאור כל המידע הדרוש לחברת הביטוח.
  4. יש להציג את תעודת הפטירה.
  5. צילום ת.ז עדכנית של הנפטר והמוטבים וכן אישור על קיום חשבון בנק פעיל, או העתק צ'ק של בעלי הזכות (מבין המוטבים) לשם העברת התשלום מחברת הביטוח למבוטח.

הכיסוי בגין מקרה מוות וההרחבות עליו, הינו ההבטחה היחידה לשמירת רמת החיים של משפחת נפטר והבטחת עתידה לשנים ארוכות ושלוות. לפרטים נוספים ולרכישת הגנה, צרו איתנו קשר.