ביטוח שותפים

ביטוח זה, נועד להגן על משקיעים או בעלי מניות ועסקים (קטנים כגדולים) המוקמים בשותפות.

מקרה מותו המוקדם (מכל סיבה) של מי מהשותפים בשותפות, במיזם או בחברה,

יותיר את שאר השותפים (קבוצה או בודד) חולקים באופן שווה את עסקם, יחד עם משפחתו של שותפם שנפטר. מעבר לפגיעה המשמעותית ממילא אשר נוצרה עקב מותו המוקדם של השותף, עומדים כעת שאר השותפים או השותף הבודד, מול משפחת הנפטר, יורשיו, באשר לכל היבטיו של העסק. הכנסות, הוצאות, קבלת החלטות והשפעה על עובדים.

מצב זה אשר נכפה על הצדדים מסיבות טראגיות והותיר אותם שותפים לצער, לא בהכרח רצוי שיותיר אותם גם שותפים לעסק.

ביטוח השותפים, מבטיח כיבמקרה פטירתו של מי מהשותפים, תשלם חברת הביטוח לבני משפחתו של הנפטר את חלקו בשותפות של יקירם ובזאת תמה אחיזתם בעסק. הפיצוי הכספי הניתן על ידי חברת הביטוח יכסה את הסכום שהוסכם בין השותפים מבעוד מועד למקרה זה ואף נחתם ואושר על ידם או מיופי כוחם בספרי החברה.

הביטוח מפני מקרה מותו המוקדם של אחד השותפים, נכלל כחלק בלתי נפרד מרעיון הביטוח לעסקים, יזמות ופיתוח ויש לרענן ביטוח זה ככל שהשותפות או החברה מתפתחים וגדלים.

כמה ביטוח למקרה פטירה צריך לקנות?

סכום גדול מספיק ושווה ערך לערכו הכלכלי של השותף, המשקף את השקעתו ותרומתו לעסק או לשותפות.

מהי זכאות המוטבים לאחר שהתרחש מקרה ביטוח?

לאחר שהתרחש מקרה ביטוח (תהליך הגשת התביעה מתואר בהמשך) רשאים המוטבים מתוקף היותם הזכאים בכתב הפוליסה אשר נערכה כאמור בשל זיקתם לעניין, לדרוש את סכום הביטוח הנקוב בפוליסה (כולל ערך הצמדה) כנגד סיום חלקם בשותפות, עניין אשר הוסדר מבעות מועד כאמור, באופן המתואר להלן :

  1. מיד או תוך פרק זמן קצר מהתרחשות האירוע העלול להוות עילה לתביעת ביטוח, יש להודיע לנו על כך.
  2. יש לאסוף את כל החומר הקשור בנסיבות האירוע / הפטירה.
  3. יש למלא באמצעותנו טופס הגשת תביעה ובו תיאור כל המידע הדרוש לחברת הביטוח.
  4. יש להציג את תעודת הפטירה.
  5. צילום ת.ז עדכנית של הנפטר
  6. הוכחת זיקה למוטבים / חברה / שותפות
  7. הכיסוי לביטוח שותפים, הינו ההבטחה היחידה לשמירת עצמאותו הניהולית או הבעלות של עוסק בשותפות או בעל חברה במקרה מותו של מי מהשותפים בה. לפרטים נוספים והצטרפות צרו איתנו קשר.